ŁAŹNIA 1 2009 - III FESTIWAL IN OUT
16 -17.10.2009
 
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia ogłasza Konkurs na najlepszy film w ramach III edycji Festiwalu IN OUT 2009, który odbędzie się w dniach 16-17 października 2009 roku w CSW Łaźnia w Gdańsku.
Patronat na projektem objął  Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski.

16-17.10.2009
Organizator Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”  ( CSW Łaźnia) w Gdańsku, 80-767 Gdańsk ul. Jaskółcza 1,
ogłasza międzynarodowy konkurs otwarty w ramach III Festiwalu IN OUT 2009.
Zasady konkursu:
1. Konkurs jest dwuetapowy. Mogą w nim wziąć udział profesjonaliści oraz studenci uczelni artystycznych, tworzący prace w oparciu o obraz ruchomy; zwane dalej „filmami”.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu do trzech filmów.
3. Nagrody i wyróżnienia w konkursie wynoszą:
     I nagroda: 2 000,00 zł
     II nagroda: 1 000,00 zł
     wyróżnienie: 500,00 zł
     nagroda publiczności: 500 zł.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, jak również do ich nieprzyznania.
Nagrody i wyróżnienie zostaną wypłacone nie później niż w ciągu 30 dni od daty publicznej prezentacji filmów w II etapie konkursu. Kwoty nagród i wyróżnienia podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach; podatek zostanie pobrany i odprowadzony przez organizatora.
4. Każdemu zgłoszonemu do konkursu filmowi powinna towarzyszyć czytelnie wypełniona przez zgłaszającego karta zgłoszenia, krótki biogram autora lub autorów (do 10 zdań) oraz zdjęcie kadru lub grafika w formacie JPG. Jeśli specyfika filmu tego wymaga, zgłoszeniu powinien towarzyszyć dodatkowy opis lub odpowiednie informacje techniczne.
5. Do konkursu można zgłosić film spełniający poniższe kryteria:
• realizacja – dowolną techniką oraz zapis na płycie DVD w formacie AVI lub MPG
• wymagana forma prezentacji: projekcja, 1-kanałowe wideo,
• SPROSTOWANIE czas trwania powyżej 1 min. do 15 minut.
• każda płyta DVD powinna być opisana godłem
• czołówka filmu powinna zawierać tytuł pracy, ale nie powinna zawierać żadnych danych o autorze.
• przesyłka powinna zawierać również zaklejoną i opisaną godłem kopertę z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym
6. Forma filmu powinna odzwierciedlać jego tematykę.
7. Do II etapu konkursu filmy zostaną wybrane przez komisję konkursową, powołaną przez Organizatora. Autorzy filmów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostaną indywidualnie powiadomieni o wynikach wyboru.
8. O wynikach II etapu konkursu zadecyduje 3 osobowe jury w ostatnim dniu prezentacji filmów.
9. Autor, zgłaszając film do udziału w konkursie, wyraża jednocześnie zgodę na bezpłatny pokaz jego pracy podczas III Festiwalu IN OUT 2009 w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku oraz podczas innych prezentacji promujących działalność statutową CSW Łaźnia.
10. SPROSTOWANIE Termin nadsyłania filmów na konkurs upływa 10.08.2009 r., a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17.10.2009
11. Organizator nie zwraca kopii przeglądowych filmów i załączonych do nich materiałów informacyjnych. Na życzenie kopie pokazowe zostaną odesłane do autorów filmów na ich koszt.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie filmów podczas transportu.
13. Filmy zgłoszone do konkursu mogą zostać wykorzystane w związanych z Festiwalem IN OUT 2009 audycjach telewizyjnych i publikacjach cyfrowych. Filmy zostaną zarchiwizowane dla potrzeb niekomercyjnego udostępniania w celach promocyjnych, edukacyjnych i badawczych. Dopuszcza się także zamieszczanie ich na wspólnym nośniku DVD i niekomercyjne wprowadzenie do obiegu w celu promocji działań programowych Organizatora.
14. Prace opatrzone godłem wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 03.08.2009 r., do godziny 15.00 (liczy się data wpływu) na adres:
III Festiwal IN OUT 2009
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
ul. Jaskółcza 1
80-767 Gdańsk
15. Filmy przesłane bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego i/lub godła oraz nie spełniające wymagań technicznych zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Informacje o Autorze nie będą dostępne dla członków Jury, którzy otrzymają zestaw nadesłanych prac opatrzonych godłem.
16.Prace z danymi o Autorze zawartymi na nośniku zostaną odrzucone
17.Nadesłanie filmu do konkursu wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu III Festiwalu IN OUT 2009 i zgodę na prezentację pracy w trakcie wydarzeń festiwalu.
III Festiwal IN OUT 2009
12.02.2009
Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku
info: www.laznia.pl tel.: (058) 305 40 50 e-mail: office@laznia.pl


IN OUT Festiwal 2009 jest otwartą formą poszukującą tego, co we współczesnej sztuce wideo jest najciekawsze, ma być rodzajem radaru i dlatego uczestniczącym artystom nie został zaproponowany żaden temat. Chodzi o to aby sztuka nie ilustrowała zagadnień teoretycznych i naukowych, ale by je wyprzedzała i inicjowała, lub podejmowała z nimi dialog. Zamiast ograniczać twórców tematem zrobiliśmy coś zupełnie odwrotnego - rozszerzyliśmy krąg uczestników i od chwili ogłoszenia terminu nadsyłania zgłoszeń nadeszło już wiele prac z całego świata. Różnorodność ta będzie stanowiła dla nas wyzwanie, gdyż konieczna będzie ich aranżacja dla zapewnienia festiwalowi ram teoretycznych, które będą jednak wynikały z otrzymanych prac. Mamy nadzieję, że poprzez różnorodność zgłoszeń dotrzemy do najnowszych, niezdefiniowanych jeszcze artystycznych imponderabiliów, które zapewne są związane z geograficzno-kulturowym kontekstem artystów-filmowców.
Będziemy poszukiwali nawiązań i twórczych rozwinięć, lub całkowitych przekroczeń problemów zaproponowanych przez pionierów filmu eksperymentalnego i sztuki wideo. Festiwal będzie więc też swoistym zwieńczeniem działalności edukacyjnej Letnich Warsztatów Wideo. Naszym celem jest doprowadzenie do konfrontacji bardzo różnych przestrzeni mentalnych i estetycznych, oraz rozszerzane dyskursu teoretycznego, który obejmuje na ogół jedynie zagadnienia oswojone i dowartościowne. Wydaje się to jedyna właściwa forma metodologiczna dla stworzenia festiwalu filmu eksperymentalnego i awangardowego festiwalu obrazu wideo.
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska