ŁAŹNIA 1 2010 - IV FESTIWAL IN OUT 2010
21-22.10.2010
 
Festiwal IN-OUT odbędzie się w CSW Łaźnia już po raz czwarty. Podobnie jak w ubiegłym roku, ma on charakter otwarty. Festiwal ma wyłonić najciekawsze prace wideo, które będą poszukiwały nowych rozwiązań formalnych i estetycznych. 

Wideo jest dziś powszechnie używane jako metoda zapisu rozmaitych wydarzeń, a dzięki internetowi może być postrzegane jako powszechna płaszczyzna dyskusji, miedzy innymi dyskusji o sztuce. To codzienne, banalne i proste używanie tego narzędzia w różnych funkcjonalnych kontekstach sprawia, że język wideo wydaje się dziś oczywisty.

Festiwal ma na celu poszukiwanie takich prac, które poprzez znajomość rozmaitych kontekstów sztuki wideo, będą starały się wnosić nowe jakości do jej funkcjonalnej i oswojonej postaci. Prace lansowane przez festiwal cechuje brak fabuły. Główny nacisk położony jest na eksponowaniu właściwości estetycznych wynikających z uwarunkowań technologicznych samego obrazu. Także wszystko to co jest błędem w filmie, jest poddawane pod refleksję w wideo według zasady BAD FILM = GOOD ART. Rolą festiwalu jest poszukiwanie współczesnego sposobu opisu świata: poprzez obraz wideo – a nie poprzez ukrytą w nim warstwę literacką.

W tym roku konkursowi towarzyszyły będą pokazy:

D.A.R.E - kurator: Alberto Guerreiro
oraz premiera nowej pracy wideo
FILM - Michała Brzezińskiego

Zwycięzcy otrzymają nagrody:
I nagroda 2000 zł,
II nagroda 1000 zł
oraz dwa wyróżnienia po 500 zł.Projekt D.A.R.E.

Danger/Art/Rage/Erotic
Video Art International

Kurator: Alberto Guerreiro

Artyści:

Vienne Chan

William Esdale

Danny Germansen

Michael Douglas Hawk

Luca Curci oraz Fabiana Roscioli


Niclas Hallberg

Anders Weberg

Stina Pehrsdotter

Paul Rascheja

Aditi Kulkarni

Michał Brzeziński

Alberto Guerreiro

Powołując się na słynną analizę Kanta, można by rzec, że estetyczność jest doświadczana wtedy, gdy nasze procesy percepcji/interpretacji posługując się istniejącymi już wcześniej pojęciami nie potrafią rozkodować dostarczanego przez zmysły materiału wykazującego sensowny stopień spójności.

To mogłoby oznaczać, że wartościowa sztuka dostarcza odbiorcom zmysłowo wieloznaczne i nieokreślone treści, omijając nieskomplikowane ekspresje i jednoznaczne idee. Prawie wszystkie artystyczne gatunki rzeczywiście egzystują w ten sposób. Z drugiej strony, piękno jest tworem kulturowym, który wyraża panujące wartości. W nowym tysiącleciu jest ono jednak ekstremalnie skomercjalizowane i zmanipulowane dla celów politycznych i medialnych.

Tym samym temat estetyczności na granicy wideo-artu może być odbierany, jako twór artystyczny, ukazujący pragnienie zmian w społeczeństwie. Podobnie, radykalne piękno może zmieniać panujące wartości poprzez akcje i twórczość, które jedynie mogą być osiągnięte poprzez doświadczenie nowych praktyk i ekspresję nowych ideałów.

Dzięki radykalnemu pięknu staramy się przekroczyć tradycyjną krytykę społecznej konstrukcji piękna, w większości dotyczącej reprezentacji człowieka w mediach. Radykalne piękno okazuje się być tematem, a także sposobem obrazującym podejścia komunikacyjne i dlatego też jest wymagane skoncentrowanie pojęcia na konkretnych zagadnieniach urzeczywistnionych dzięki wideo. W taki oto sposób Projekt D.A.R.E. stara się promować ideały estetycznej granicy w sztuce wideo w kontekście pluralizmu oraz tym samym wizualnie wyraża podstawę konfrontacji pomiędzy rzeczywistością i społeczeństwem na poziomie artystycznym. Projekt ten będzie funkcjonował w celu przedstawienia rozmaitych poglądów poprzez sztukę wideo i wyrażony twórczo i krytycznie film. Jego zamierzeniem jest promowanie wykorzystania obrazu ruchomego poprzez angażowanie szerokiej publiczności w otwartą debatę na temat nowych wyzwań, które stoją przed nami.

Podczas pierwszego roku Projekt D.A.R.E mam zamiar skupić się na pracach wideo i artystach, którzy już pracowali nad danym tematem. Międzynarodowe debiuty mają odbyć się w 2010 w oparciu o selektywną i restrykcyjną politykę zaproszeń w celu ukończenia pierwszego roku programu.

Alberto Guerreiro


Zasady konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie www.laznia.pl

W związku z dużym zainteresowaniem Festiwalem In Out zapisy zostają przesunięte do 5 września.

Patronat na projektem objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.
Nagrody w konkursie IV Festiwalu IN OUT 2010 ufundował Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.
Projekt wsparł Instytut Camões’a oraz Ambasada Portugalii w Warszawie.
 
IV Festiwal IN OUT 2010, 21-22.10.2010

Organizator Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” ( CSW „Łaźnia”) w Gdańsku, 80-767 Gdańsk ul. Jaskółcza 1,
ogłasza międzynarodowy konkurs otwarty w ramach IV Festiwalu IN OUT 2010.
Zasady konkursu:
1. Konkurs jest dwuetapowy. Mogą w nim wziąć udział profesjonaliści oraz studenci uczelni artystycznych, tworzący prace w oparciu o obraz ruchomy; zwane dalej „filmami”.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu do trzech filmów.
3. Nagrody i wyróżnienia w konkursie wynoszą:
I nagroda: 2 000.00 zł
II nagroda: 1 000.00 zł
I wyróżnienie: 500.00 zł
II wyróżnienie: 500.00 zł
Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, jak również do ich nieprzyznania.
Nagrody i wyróżnienia zostaną wypłacone nie później niż w ciągu 30 dni od daty publicznej prezentacji filmów w II etapie konkursu. Kwoty nagród i wyróżnień podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach; podatek zostanie pobrany i odprowadzony przez organizatora.
4. Każdemu zgłoszonemu do konkursu filmowi powinna towarzyszyć czytelnie wypełniona przez zgłaszającego karta zgłoszenia, krótki biogram autora lub autorów (do 10 zdań) oraz zdjęcie kadru lub grafika w formacie JPG. Jeśli specyfika filmu tego wymaga, zgłoszeniu powinien towarzyszyć dodatkowy opis lub odpowiednie informacje techniczne.
5. Do konkursu można zgłosić film spełniający poniższe kryteria:
    a) realizacja – dowolną techniką oraz zapis na płycie DVD w formacie AVI lub MPG,
    b) wymagana forma prezentacji: projekcja, 1-kanałowe wideo,
    c) czas trwania powyżej 1 minuty do 20 minut,
    d) czołówka filmu powinna zawierać tytuł pracy.
6. Do II etapu konkursu filmy zostaną wybrane przez komisję konkursową, powołaną przez Organizatora.
7. O wynikach II etapu konkursu zadecyduje 4 osobowe międzynarodowe Jury.
8. Ogłoszenie wyników II etapu konkursu nastąpi w ostatnim dniu prezentacji filmów.
9. Autor, zgłaszając film do udziału w konkursie, wyraża jednocześnie zgodę na bezpłatny pokaz jego pracy podczas IV Festiwalu IN OUT 2010 w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku oraz podczas innych prezentacji promujących działalność statutową CSW „Łaźnia”, a także na wykorzystanie filmu zgodnie z postanowieniami punktu 13-go.
10. Termin nadsyłania filmów na konkurs upływa 01.09.2010 r., a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22.10.2010 r.
11. Organizator nie zwraca kopii przeglądowych filmów i załączonych do nich materiałów informacyjnych. Na życzenie kopie pokazowe zostaną odesłane do autorów filmów na ich koszt.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie filmów podczas transportu.
13. Filmy zgłoszone do konkursu mogą zostać wykorzystane w audycjach telewizyjnych i publikacjach cyfrowych związanych z IV Festiwalem IN OUT 2010. Filmy zostaną zarchiwizowane dla potrzeb niekomercyjnego udostępniania w celach promocyjnych, edukacyjnych i badawczych. Dopuszcza się także zamieszczanie ich na wspólnym nośniku DVD i niekomercyjne wprowadzenie do obiegu w celu promocji działań programowych Organizatora.
14. Prace wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 01.09.2010 r., do godziny 15.00 (liczy się data wpływu) na adres:
IV Festiwal IN OUT 2010
Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”
ul. Jaskółcza 1
80-767 Gdańsk
15. Filmy przesłane bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz nie spełniające wymagań technicznych zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Informacje o Autorze nie będą dostępne dla członków Jury.
16.Nadesłanie filmu do konkursu wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia oznacza akceptację
Regulaminu IV Festiwalu IN OUT 2010 i zgodę na prezentację pracy w trakcie wydarzeń Festiwalu oraz wykorzystanie zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie 9 i 13 niniejszego Regulaminu.
IV Festiwal IN OUT 2010
08.02.2010
Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku
info: www.laznia.pl tel.: (058) 305 40 50 e-mail: office@laznia.pl

 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska