ŁAŹNIA 1 2011 - V FESTIWAL IN OUT - REGULAMIN
Kolejna edycja festiwalu IN OUT wprowadzi kilka zmian w związku z procesem prezentacji i przyznawania nagród. Dla tego zachęcamy do uważnej lektury regulaminu i karty zgłoszeniowej.

Przede wszystkim podczas samego festiwalu filmy prezentowane będą w dwóch sekcjach. Pierwsza sekcja będzie dotyczyła tego co stanowiło dotychczas jedyny nurt festiwalu, czyli filmy eksplorujące estetykę medium i nawiązuje do idei video i filmu jako "fotografii rozszerzonej" o płaszczyznę czasu. Drugi nurt będzie związany z "wizualnymi narracjami", co nie oznacza bynajmniej pojawienia się akcji i filmów fabularnych. Ta nowa część festiwalu stawia sobie za cel ukazywanie prac artystów budujących szersze i bardziej złożone formy wypowiedzi artystycznej opartej o ideę video-tożsamości. Filmy takie będą więc mocnymi wypowiedziami na podstawowe dla kultury pytania "kim jestem, skąd przychodzę, gdzie jestem i dokąd zmierzam".

Jednocześnie liczymy na to, iż wypowiedzi te będą formułowane dosadnym językiem obrazów, a nie abstrakcyjnymi pojęciami werbalnymi. Mamy nadzieję, że artyści biorący udział w festiwalu zdecydują się na pokazanie prac łączących środowiska mediów współczesnych, ze środowiskiem własnego otoczenia domowego a także ze środowiskiem wewnętrznych indywidualnych przeżyć ukazanych za pomocą form nawiązujących do filmu strukturalnego. Jeśli film jest wewnętrznym ekranem fantazji, to obrazy produkowane przez celowo i twórczo uszkodzony nośnik staną się obrazami czystej struktury filmu, a poprzez to metaforą czystej struktury percepcji, które wprowadzą swoją  jakość poprzez sąsiadowanie ze światem rozmaitych doświadczeń medialnych.

Kurator Festiwalu: Michał Brzeziński


 Organizator - Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku ( 80-767 Gdańsk, ul. Jaskółcza 1)
 ogłasza konkurs otwarty na najlepsze filmy wideo - w ramach V Festiwalu IN OUT 2011,   
w kategoriach:

1) Wizualne narracje:
      Prace, które stanowią opowieść, traktat, poemat opowiedziany językiem wizualnym,
      w  którym warstwa zdarzeń została zastąpiona elementami plastycznymi
      wynikającymi z materii zastosowanej techniki filmowej.

2) Fotografia rozszerzona:
Pozbawione narracji prace skoncentrowane na zjawiskach optycznych i plastycznych lub dokumentacyjne rejestracje zdarzeń, odnoszących się do zdarzeń zakorzenionych w sztukach plastycznych – performance.


Zasady konkursu:

1) W konkursie mogą wziąć udział profesjonaliści oraz studenci uczelni artystycznych,
    tworzący prace w oparciu o obraz ruchomy; zwane dalej „filmami”.

2) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej, niż trzy filmy.

3) Nagrody w konkursie wynoszą:
    a) wizualne narracje: 2.000,00 zł
    b) fotografia rozszerzona: 2.000,00 zł

Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, jak również do ich nie przyznania.
Nagrody zostaną wypłacone nie później, niż w ciągu 30 dni od daty publicznego ogłoszenia wyników konkursu. Kwoty nagród podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach; podatek zostanie pobrany i odprowadzony przez Organizatora.

4. Każdemu filmowi zgłoszonemu do konkursu powinna towarzyszyć karta zgłoszenia, czytelnie wypełniona przez zgłaszającego, krótki biogram autora lub autorów (do 10 zdań) zdjęcie kadru lub grafika w formacie JPG oraz autorski komentarz wraz z sugerowanymi warunkami prezentacji (do 10 zdań).

5. Do konkursu można zgłosić film, który będzie spełniał poniższe kryteria:
a) realizacja – dowolną techniką, plik w formacie DV AVI lub MPEG2,
b) czołówka filmu: tytuł i nazwisko autora pracy,
c) forma prezentacji: projekcja, 1-kanałowe wideo,
d) czas trwania od 1 do 15 minut.

6. O wynikach konkursu zadecyduje 3 osobowe Jury w ostatnim dniu prezentacji filmów podczas V Festiwalu IN OUT 2011 w siedzibie Organizatora. Jury otrzyma zestaw nadesłanych prac wraz z komentarzem autorskim i sugerowanymi warunkami prezentacji. Dwa tygodnie przed ogłoszeniem wyników Konkursu na stronie internetowej CSW „Łaźnia” www.laznia.pl ogłoszona zostanie lista artystów nominowanych do nagród..

7. Autor, zgłaszając film do udziału w konkursie, wyraża jednocześnie zgodę na bezpłatny pokaz jego pracy podczas V Festiwalu IN OUT 2011 w Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku oraz podczas innych prezentacji mających na celu promocję Festiwalu.

8. Termin nadsyłania filmów na konkurs upływa 01.08.2011 r., a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23.10.2011.

9. Organizator nie zwraca kopii przeglądowych filmów i załączonych do nich materiałów informacyjnych.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie filmów podczas transportu.

11. Zgłaszający udziela Organizatorowi nieodpłatnie licencji niewyłącznej na czas nieokreślony do wykorzystania filmu na następujących polach eksploatacji prawa autorskiego:
1) utrwalenie i zwielokrotnienie na nośnikach informacji (film, płyta kompaktowa, płyta gramofonowa, CDR, CDRW, DVDR, DVDRW, video cd, minidysk, VHS, nośniki typu „flash”),
2) wprowadzenie do obrotu w niekomercyjnych celach promocyjnych CSW „Łaźnia” oraz Festiwalu,
3) wprowadzenie do pamięci komputera,
4) publiczne wykonanie lub odtworzenie,
5) wystawienie,
6) wyświetlenie,
7) nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną,
8) nadanie za pośrednictwem satelity,
9) równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację telewizyjną,
10) rozpowszechnianie przez Internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony www i serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe.

12. Prace wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 01.08.2011 r. na adres:

Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”
ul. Jaskółcza 1
80-767 Gdańsk
z dopiskiem: V Festiwal IN OUT 2011


15. Filmy przesłane bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz nie spełniające wymagań technicznych, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

16. Nadesłanie filmu do konkursu wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, oznacza akceptację regulaminu V Festiwalu IN OUT 2011.

Patronat na projektem objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.
Nagrody w konkursie V Festiwalu IN OUT 2010 ufundował Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.


Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska