ŁAŹNIA 1 ŁAŹNIA 2 CALL FOR PAPERS: ART+SCIENCE MEETING
Zapraszamy do nadsyłania tekstów wpisujących się w tematykę portalu internetowego ART+SCIENCE MEETING, który poświęcony jest powiązaniom sztuki i nauki.
 
Na teksty (liczące min. 6 str., min. 1800 znaków na stronę) czekamy do 30 września 2017 r. pod adresem mailowym artscience@laznia.pl. Zgłoszenia zostaną ocenione przez redakcję portalu. Przyjęte artykuły opublikujemy na łamach portalu ART+SCIENCE Meeting.
 
Redakcja przewiduje honoraria dla autorów przyjętych do publikacji tekstów.


Redakcja portalu ART+SCIENCE Meeting zobowiązuje autorów przyjętych do publikacji tekstów do ujawnienia informacji o osobach (fizycznych oraz prawnych) przyczyniających się do powstania publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz wkładu – informacji kto jest autorem koncepcji, tez, metodologii itp. wykorzystywanych podczas przygotowywania publikacji). Autor/autorzy publikacji przyjętych do druku, na mocy odpowiednich umów zawiązywanych z Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, deklarują autorstwo tekstu i jego wolność od wad prawnych (innymi słowy – że jest to ich autorski tekst). Na mocy wspomnianych umów przenoszą również na Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA autorskie prawa majątkowe na wskazanych tam polach eksploatacji. Redakcja jest uprawniona do uzyskania od autora informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów; informacje te mogą zostać opublikowane w stopce tekstu.
 
O stwierdzonych przejawach nierzetelności naukowej (ghostwriting, guest autorship, plagiat) redakcja będzie informować odpowiednie organy. W takiej sytuacji autor zostanie objęty finansową karą umowną. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej są dokumentowane. Prośby o przedruk rozpatrywane są indywidualnie i realizowane za pomocą odpowiedniej umowy licencyjnej. 
 
Wskazówki dla autorów
Uprzejmie prosimy, aby teksty nadsyłane do redakcji portalu Art+Science Meeting przygotowywane były według poniższych reguł.
 
 1. Do artykułów należy dołączyć streszczenia w języku polskim oraz angielskim (nie więcej niż 500 znaków każde) wraz z trzema słowami kluczowymi, a także krótką notę informacyjną o autorze – stopień naukowy, miejsce pracy, ew. stanowisko, obszar zainteresowań, ostatnie publikacje.
 2. Obowiązujące formatowanie to: czcionka Times New Roman, wielkość 12 punktów dla tekstu głównego oraz 10 punktów dla przypisów i dłuższych cytatów, interlinia 1,5 wiersza w tekście głównym. Wyrównanie tekstu głównego i przypisów – do lewej. Dłuższe cytaty (powyżej czterech linii tekstu normalnego) winny być zapisane czcionką o rozmiarze 10 punktów, z wcięciami z obu stron (odpowiednio 2 i 1 centymetr). Redakcja przyjmuje teksty w formatach .doc, .docx, .rtf i .odt; artykuły przesyłane w formatach zamkniętych lub uniemożliwiających edycję przy pomocy typowego oprogramowania biurowego nie będą poddawane ocenie.
 3. Objętość artykułów nie powinna przekraczać arkusza autorskiego (40 000 znaków ze spacjami i przypisami), zaś minimum to 10–12 000 znaków.
 4. Osoby (autorzy, twórcy, redaktorzy itp.) wymieniane w tekście podawane są z pełnym imieniem i nazwiskiem, w przypisach podajemy inicjał imienia.
 5. Cytowane w tekście i przypisach fragmenty innych prac, dokumentów bądź edycji źródłowych oddajemy czcionką prostą, biorąc całość w cudzysłów. Cudzysłowy powinny być polskie (dolny i górny). Tekst cytowany w cytacie powinien być ujęty w żabki (« »).
 6. W tekstach stosujemy przypisy końcowe o numeracji ciągłej. Jeżeli konieczne jest sporządzenie przypisu do tytułu tekstu, to nie numerujemy go, tylko opatrujemy gwiazdką.
 7. W tekście i przypisach tytuły książek, artykułów, utworów, filmów oraz dzieł artystycznych zapisujemy czcionką pochyłą (kursywa).
 8. Tytuły gazet i czasopism zapisujemy czcionką prostą w cudzysłowie.
 9. Zwroty w języku obcym – łacińskie, angielskie itp. należy zapisać kursywą.
 10. Daty w tekście i przypisach zapisujemy w pełnym brzmieniu, np. 4 grudnia 1610 roku. Określenia roku i wieku rozpisujemy, np. w XX wieku. Nie używamy cyfr dla określeń typu: lata trzydzieste, podobnie w przypadku numeracji wojen lokalnych i światowych (druga wojna światowa).
 11. Tytuły prac cytowanych po raz pierwszy podawane są w przypisie w pełnym brzmieniu, wraz z ewentualnym podtytułem, nazwą wydawnictwa, miejscem i rokiem wydania.
 12. Tytuły częściej cytowanych edycji źródłowych, ewentualnie czasopism i wydawnictw zbiorowych, a także nazwy instytucji, takich jak archiwa czy biblioteki, po raz pierwszy piszemy w pełnym brzmieniu, podając w nawiasie dalej cytowany skrót („dalej cyt...”), np.: „Archiwum Państwowe w Toruniu (dalej jako APT)”.
 13. W przypadku cytowania po raz pierwszy publikacji obcojęzycznych – tytuł i dane bibliograficzne (miejsce wydania, tom, zeszyt itp.) podajemy w języku publikacji.
 14. W przypadku linku do strony internetowej na końcu w nawiasie półokrągłym podajemy datę dostępu, np. (26 grudnia 2016).
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska